Republika e Kosovës Ministria e Punëve të Brendshme

Stafi akademik

Prof. Ass. Dr. Bejtush Gashi
Dekan i Fakultetit të Sigurisë Publike

Prof. Ass. Dr. Bejtush Gashi është ligjërues i lëndëve: “Çështjet moderne të terrorizmit dhe armëve të shkatërrimit në masë”, “Operacionet humanitare në fatkeqësitë ndërkombëtare”, “Menaxhimi dhe lidershipi në menaxhimin emergjent”, “Sociologjia e fatkeqësive” dhe “Siguria e brendshme dhe gadishmëria emergjente”.
Profesor Gashi ka mbaruar studimet themelore në Universitetin e Beogradit gjatë viteve 1976/77 – 1982/83, ndërsa ka magjistruar në Universitetin e Zagrebit gjatë viteve 1985/86 – 1989. Studimet e doktoraturës i ka mbaruar në Akademinë e Mbrojtjes “Spiro Moisiu” gjatë viteve 2002/03 – 2005 në Tiranë.
Prof. Ass. Dr. Bejtush Gashi, ka përvojë të mësimdhënies brenda dhe jashtë vendit në nivel universitar. Ishte ligjërues në Universitetin e Prishtinës nga viti 1984/85 deri në vitin 2013/14, si dhe i angazhuar në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë dhe në institucione private të arsimit të lartë në Kosovë nga viti 2007/08 deri më 2016/17. Profesor Gashi në cilësinë e profesorit vizitor ka mbajtur leksione nga fusha e sigurisë në disa universitete të njohura të Evropës Juglindore, pastaj në Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe në Akademinë Ushtarake “Spiro Moisiu” në Tiranë.

Prof. Ass. Dr. Bejtush Gashi deri tash ka marrë pjesë në mbi 50 konferenca shkencore në nivel vendor e ndërkombëtar. Deri tash ka publikuar mbi 30 punime shkencore me recension ndërkombëtar me tituj: “Konceptet e sigurisë nacionale të Kosovës, sfidat përballë një bote në ndryshim”, “Roli dhe ndikimi i diplomacisë së shteteve të vogla në sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare”, pastaj “Sfidat e sigurisë së Aviacionit Civil në shekullin XXI”, “Konceptet e sigurisë në Kosovën e pavarur”, “Impakti i krimit të organizuar në sistemin e sigurisë së shteteve në tranzicion”, “Konceptet e reja të sigurisë dhe definimi i politikës së sigurisë në Kosovë” etj.

Prof. Ass. Dr. Bejtush Gashi është bashkautor i katër librave universitarë si: “Sistemi i menaxhimit të krizave” (2012), “Roli dhe përgjegjësitë e Policisë në sistemin e Sigurisë së Brendshme në Kosovë” (20012), “Konfliktet ndërkombëtare dhe ndëretnike” (2008) dhe ”Ushtria jugosllave dhe prania e saj në Kosovë në periudhën 1945 - 1990” (2006).
Gjatë përvojës akademike, profesor Gashi ka mentoruar më shumë se 50 kandidatë për diplomim në studimet themelore, mbi 30 kandidatë master, si dhe ishte anëtar i Komisionit të temave të disertacionit. Ishte recensent i disa librave universitarë si: “Gjeopolitika dhe gjeostrategjia” i autorit prof. asc. dr. Haxhi Ferati, pastaj “Integrimi euro-atlantik i Kosovës”, i autorit dr. Astrit Gjunkshi, “Bazat e diplomacisë” i autorit dr. Milan Jazbec dhe “Mbrojtja dhe shpëtimi nga fatkeqësitë elementare natyrore” i autorit mr.sc. Skënder Syla.
Gjatë karrierës profesionale, profesor Gashi ka ushtruar edhe pozitën e Drejtorit të Institutit për Studime të Sigurisë dhe Integrimeve në “Katana” 2007-2010, pastaj ishte anëtar i Bordit të revistave shkencore “Vizione” Shkup dhe “Trendi Global” në Prishtinë 2008-2016, shef i Katedrës së ligjëruesve të lëndës së Mbrojtjes në kuadër të Universitetit të Prishtinës 1996-2002, Drejtor i Politikave të Sigurisë së Brendshme në Ministrinë e Punëve të Brendshme 2005-2007, si dhe Zëvendësministër i Forcës së Sigurisë së Kosovës 2011 - 2014.

Prof. Ass. Dr. Bejtush Gashi E-mail: bejtush.gashi@rks-gov.net
Telefon: 028/590-070
Akademia e Kosovës për Siguri Publike
Fakulteti i Sigurisë Publike
Vushtrri

_________________________________________________________________________

Mr.Sc. Ferid Azemi, Phd cand.
Ligjërues i lëndëve: Kriminologji, Viktimologji, Penologji, dhe Ekzekutimi i Sanksioneve Penale

Email:  ferid.azemi@rks-gov.net
Email:  feridazemi@gmail.com

Tel: 028/590-070

 

Akademia e Kosovës për Siguri Publike
Fakulteti i Siguri Publike
Vushtrri

Profesor Ferid Azemi ka përfunduar studimet Bachelor i Shkencave të Kriminalistikës në American InterContinental University, në Hoffman Estate të SHBA-ve. Studimet posdiplomike i përfundoi në Universitetin e Bostonit, në Boston në Shkencat e Kriminalistikës, dhe tani ështe në përfundim të studimeve PhD në fushën e Politikave dhe Administratës Publike me koncentrim në Kriminalistikë në Walden University, Minneapolis te SHBA-ve. Ka punuar si staf civil në bazën Ushtarake Amerikane në Kosovë dhe bazën ajrore të Ushtrisë Amerikane në Bagram, Afghanistan. Ka publikuar veprën shkencore Criminal Justice and Law Enforcement Practices (Shkencat e Kriminalistikës dhe Praktikat e Forcave të Rendit) në SHBA, gjithashtu librin e dyt Unknown Mysteries of Life and the Path to Success, në Oklahoma të SHBA-ve. Është fitues i qmimit “ Long Life Learning Award” i shpërblyer si student i dalluar me nderime akademike nga American InterContinental University.

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 


Dr. sc. Besnik Fetahu


 

 

 

 

 

 

 

Ligjërues i lëndëve:

 

1. Shoqeria, Mireqenia dhe Siguria;

2. Metodologjia e Shkencave Shoqerore;

3. Puna Sociale;

4. Trajtimi dhe Rehabilitimi;

5. Programet e Rehabilitimit.

E-mail: besnik.fetahu@gmail.com


Tel: 028/590-070

 

Akademia e Kosovës për Siguri Publike

Fakulteti i Siguri Publike

 

Vushtrri

 

 

Besnik Fetahu ka përfunduar studimet postdiplomike në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Filozofik – drejtimi Sociologji.  Studimet e doktoraturës i ka përfunduar në Universitetin Shtetëror të Tiranës, në Fakultetin e Shkencave Sociale – drejtimi Shkenca politike. Gjatë vitit 2015 ka qenë përfitues i programit Austrian Fellowship të financuar nga Qeveria Austriake – Ministria për Ekonomi, Shkencë dhe Hulumtim (BMWFW), me të cilën ka realizuar hulumtim shkencor në fushën e politikave sociale me fokus në regjimet e shtetit social, pranë Universitetit të Graz-it – në Institut für Soziologie - Karl-Franzens-Universität Graz, nën mentorimin e Prof. Dr. Max Haller.

 

Po ashtu, është përfitues i Taiwan Fellowship Program për vitin 2016, të financuar nga Qeveria Taiwaneze, me të cilën do të vazhdoj hulumtimet e mëtutjeshme nga fusha e politikave sociale me fokus regjimet e shtetit social në Ballkanin Perëndimor, pranë National Taipei University.

 

Prej vitit 2010, ka qenë pjesë e Universitetit të Prishtinës, fillimisht si përgjegjës në mbështetjen e projekteve kërkimore shkencore, e pastaj nga viti 2011 edhe si përgjegjës për zhvillimin e programeve të studimit në nivel të Universitetit të Prishtinës. Gjatë vitit akademik 2013/14 ka qenë ligjërues i rregullt pranë Kolegjit AAB në Prishtinë dhe Ferizaj.

 

Tani është ligjërues i rregullt pranë Fakultetit të Sigurisë Publike, ndërsa është ligjërues i angazhuar në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë.____________________________________________________________________________________________________

 

 

Mr.Sc. Vilard Bytyqi, PhD cand.

Ligjërues i lëndëve: Kriminalistikë; Kriminalistika dhe zbatimi i ligjit; Menaxhimi i hetimit të krimit; Parandalimi i krimit; Krimi i organizuar dhe Luftimi i kontrabandës.

E-mail: vilard.bytyqi@rks-gov.net
Telefon: 028/590-070
Akademia e Kosovës për Siguri Publike
Fakulteti për Siguri Publike
Vushtrri

Vilard Bytyqi ka përfunduar studimet themelore në Fakultetin Juridik me sukses të shkëlqyeshëm. Gjatë studimeve, për rezultate të shkëlqyeshme dy herë është shpallur me çmimin “Student i Dalluar” i Universitetit të Prishtinës (Çmimi “Student i dalluar” është çmimi më i lartë që ndanë Rektori i UP-së për studentët më të dalluar të gjeneratës gjatë një viti akademik. Me këtë çmim është vlerësuar në vitin akademik 2009/10 dhe 2010/11 ) dhe ka qenë 3 herë bursist universitar. Studimet e nivelit master në fushën penale i ka përfunduar me sukses të dalluar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Është kandidat për të fituar gradën shkencore të doktoraturës në Fakultetin e Drejtësisë në programin e të drejtës penale pranë Universitetit të Evropës Juglindore në Republikën e Maqedonisë. Ka ligjëruar lëndë të fushës penale dhe të drejtave të njeriut në institucione të arsimit të lartë jopublik. Në projektin për publikimin e Buletinit të parë të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese ka ushtruar detyrën e ndihmës redaktorit të Buletinit. Në fushën profesionale, përveç që ka pasur angazhim të plotë në udhëheqjen e shërbimit juridik të njërës ndër gazetat në Kosovë, gjithashtu në disa shoqëri tregtare në Kosovë dhe Shqipëri për një periudhë ka udhëhequr shërbimet juridike të tyre. Ka të publikuara punime dhe opinione për çështje të ndryshme shoqërore. Nga themelimi i Fakultetit për Siguri Publike, është një nga mësimdhënësit  e parë me marrëdhënie të plotë të punës, në thirrjen akademike të ligjeruesit universitar.

 

____________________________________________________________________________________________________

Mr.Sc.Anita Zenuni, Phd cand.

Ligjëruese e lëndëve: Psikologjia dhe Menaxhimi i Krizave, Menaxhimi i Stresit, Stresi dhe Incidentet Kritike në Zbatimin e Ligjit dhe Intervistimi Motivues.

E-mail: anita.zenuni@rks-gov.net
Tel:
028/590-070
Akademia e Kosovës për Siguri Publike

Fakulteti i Sigurisë Publike
Vushtrri

Anita Zenuni ka përfunduar studimet bazike dhe postdiplomike në fushën e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës. Në Universitetin e Sarajevës është duke i vazhduar studimet e doktoratës. Ka përvojë të punës më shumë se dhjetë vite në edukim dhe ligjërim universitar në institucione publike dhe private të arsimit të lartë në Kosovë. Ka udhëhequr zyrën e cilësisë në kuadër të Universitetit “AAB” dhe është njohëse e mirë e fushës së menaxhimit të cilësisë në arsim. Për një periudhë kohore ka qenë eksperte – psikologe gjyqësore në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë. Ka marrë pjesë në shumë vizita studimore jashtë vendit (Irlandë, Austri, Rumani, Zvicër, Pragë, Gjermani). Është pjesëmarrëse në shumë konferenca vendore dhe ndërkombëtare. Ka të botuara disa punime shkencore.

Aktualisht është ligjëruese në Fakultetin e Sigurisë Publike dhe bashkëpunëtore e jashtme në Universitetin e Prishtinës.

____________________________________________________________________________________________________

Mr. Sc. Florentina Braha Shala

Ligjëruese e lëndëve E Drejta Penale, Procedura Penale,  e Drejta Penale Ndërkombëtare dhe Drejtësia Penale për të Mitur.

E-mail: florentrina.Shala@rks-gov.net

Telefon: 028/590-070
Akademia e Kosovës për Siguri Publike
Fakulteti për Siguri Publike
Vushtrri

Florentina Shala Braha ka përfunduar studimet bazike në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës.  Studimet postdiplomike i ka vazdhduar në po të njëjtin Universitet në drejtimin  juridiko – penal.  Studimet i ka përfunduar me një mesatare të lartë dhe për shkak të sukseseve të arritura  gjatë studimeve ajo ka përfituar  mirënjohje dhe bursën universitare. Gjatë studimeve ishte pjesëmarrëse e mësimit klinik, organizuar nga Universiteti i Prishtinës në bashkëpunim me USAID-in dhe ABA-Rule Intitative në drejtimin civil dhe penal. Po ashtu, ishte bashkëpunëtore e “Grupit për Studime Juridike dhe Politike’’,  në  disa projekte studimore. Ka ndjekur një sërë trajnimesh nga fusha të ndryshme si: Monitorimi i shërbimeve publike komunale organizuar nga BIRN shkurt 2008, pjesëmarrëse në seminarin me temë, “Përfaqësimi i Minoriteteve në Sistem Elektoral të SHBA-ve 2007”, në Prishtinë, pjesëmarrëse në garën Kosova Case Challenge-Law Moot Court në 2009.  Ka punuar si asistente ligjore - administrative në kompaninë “First Legal Solutions” në Prishtinë, po ashtu ka punuar edhe si bashkëpunëtore profesionale në zyre avokature.

 

Dr.sc. Nexhat Jashari

Ligjërues i lëndëve:

1.      Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut

2.      Fillet e së Drejtës

3.      E Drejta për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

4.      Migracioni dhe Procedurat e Azilit

 

Studimet themelore i ka përfunduar me notën mesatare 8.80 dhe ka fituar titullin jurist i diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ku ka kryer edhe studimet e magjistraturës, drejtimi civilo-juridik, po në këtë fakultet.

Studimet e doktoratës i ka përfunduar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, në drejtimin civil.

Ka kryer trajnime e aftësime të shumta  profesionale, vizita të shumta studimore në institucionet e Bashkimit Evropian dhe parlamentet nacionale të disa vendeve anëtare të BE-së, si dhe ka marrë pjesë në disa konferenca  shkencore  ndërkombëtare.

Me aktivitetet nÑ‘ fushën shkencore-hulumtuese ka dëshmuar aftësi tÑ‘ larta  hulumtuese-shkencore. 

Ka publikuar punime shkencore autoriale, me recensione ndërkombëtare, nÑ‘ revista me indeksim ndÑ‘rkombÑ‘tar nÑ‘ bazat akademike SCOPUS, DOAJ, HEIN ONLINE, EBSCO, GOOGLE  SCHOLAR, SSRN etj.

 

PUNIMET SHKENCORE:

 

·        Aspekti ndërkombëtar i rregullativës ligjore në lëmin e transportit hekurudhor, Revista e Drejta, 1-2, 2008, Prishtinë;

 

·        New legislation of Republic of Kosovo in the field of transport, Iliria International Review, 2012/1, ISSN2192-7081, Prishtinë, 2012;

 

·        Doracak me titull “Menaxhimi i burimeve njerëzore në Parlament”, Prishtinë, 2012, grup punues (Botues USAID/NDI);

 

·        Monografi (351 faqe) me titull “Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër korrupsionit me komentim”, Prishtinë, 2013, SHB “Libri Shkollor”, autor i dytë;

·        Legal Farmework for the Transport of Dangerous Goods in Kosovo - publikuar në revistën Acta Universitatis Danubius, Juridica,Vol. 12, No. 2 (2016);

 

·        Transporti multimodal dhe strategjia nacionale në Kosovë - Multimodal transport and nacional strategy in Kosovo. Punimi është publikuar në numrin 23/2015 të revistës Vizione, Shkup, Maqedoni;

 

·        Conclusion of the contract for multimodal transport of goods,in view of the new legislation in Kosovo - publikuar në revistën “Zbornik radova”, Universiteti i Shibenikut, Kroaci, nr. 3-4, 2016;

 

·        Liability of the Multimodal Transport Operator-The Case of Kosovo, Pomorstvo, Rijeka ,Vol. 31, Nr.1, 2017.

 

 

 

Qëndro i lidhur